Darmowa przesyłka przy zamówieniu powyżej 400 zł

Regulamin

I. Definicje

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny – rozumie się przez to adres Gajka Agnieszka Czerniawska, Łupstych 33d, 11-041 Olsztyn.
3. Dane kontaktowe – rozumie się przez to Gajka Agnieszka Czerniawska, Łupstych 33d, 11-041 Olsztyn, e-mail: [email protected], telefon 608528159.
4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.gajka.pl
5. Dowód zakupu – faktury wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie
8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
20. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gajka.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedający – rozumie się przez to Gajka Agnieszka Czerniawska, Łupstych 33d, 11-041 Olsztyn, e-mail: [email protected], telefon 608528159
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
25. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
28. Wada fizyczna –niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
• nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
• nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
• nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
• została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
• w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
• nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

II. Warunki ogólne

1.Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2.Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości może występować w postaci:
a) Potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b) Dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, niniejszego regulaminu.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

III. Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
2.W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
• dodanie do koszyka produktu;
• wybór rodzaju dostawy;
• wybór miejsca wydania rzeczy;
• złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdź zakup”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem, kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia.
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia. Wyjątek stanowią zamówienia, złożone w trakcie trwania promocji lub konkursów ogłoszonych na portalu Facebook oraz sklepowym blogu. Termin realizacji tych zamówień to 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania się pieniędzy na koncie. Dodatkowo niektóre produkty ze względu na bardzo duże zainteresowanie mają wydłużony czas realizacji do 10 lub 14 dni roboczych – stosowna informacja widnieje na czerwono obok ceny oraz nazwy konkretnego produktu.

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
• firmy kurierskiej Inpost – czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze;

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

IV. Reklamacja, zwrot i rękojmia

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Gajka Agnieszka Czerniawska, Łupstych 33D, 11-041 Łupstych, Polska, [email protected], telefon: 608528159 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. indywidualne znakowanie, haft itp.

Na podstawie wyłączenia, w myśl art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, nie ma możliwości zwrotu towaru wyprodukowanego według wskazań i specyfikacji Klienta. Sprzedający świadczy takie usługi, więc nie ma możliwości zwrotu takiego towaru.

Każdemu Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zawartą umową. Reklamację należy złożyć w terminie 14-stu dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru. W celu złożenie reklamacji należy wysłać wiadomość na adres reklamacyjny z opisem powodu reklamacji, załączając dowód zakupu.
Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamacje Klienta w terminie 14 dni roboczych.
O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Sprzedający.
Sprzedając nie przyjmuje żadnych roszczeń odnośnie towaru, który jest zgodny z umową, tj.:
a) posiada właściwości, które zostały uzgodnione pomiędzy Klientem a Sprzedającym,
b) nie nadaje się do użytku, który został określony w umowie,
c) reklamacji nie podlegają różnice kolorystyczne nadruków,
d) reklamacji nie podlega brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym,
W przypadku uznania reklamacji Klienta Sprzedający dokonuje wymiany towaru na nowy w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, a nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub – jeśli to nie jest możliwe ze względu na braki magazynowe danego artykułu, Sprzedający dokonuje zwrotu środków finansowych na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności za zamówienie.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego wykonana zostanie naprawa reklamowanego towaru, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie – rabat lub zwrot poniesionych kosztów przez klienta.
Nazewnictwo i wymiary produktów, które oferuje Sprzedający są symboliczne i nie podlegają żadnym normom. Jakiekolwiek odniesienie w rzeczywistości na podstawie tych określeń jest niemożliwe. Wymiary w obrębie jednego rozmiaru i jednego producenta mogą się różnić między sobą i nie należy sugerować się podobieństwami w przypadku porównywania dwóch różnych modeli tego samego producenta w tym samym rozmiarze. Dotyczy to również kolorów, które mogą się różnić nie tylko pod względem producenta, ale także modelu odzieży. Różnice kolorystyczne dotyczą także porównania względem zakupionej odzieży a kolorów zaprezentowanych we wzorniku. Jest to podyktowane tym, iż nie jest możliwe odwzorowanie realnych kolorów na monitorze komputera czy na papierze. Nazwy kolorów są indywidualnymi nazwami symbolicznymi nadanymi przez producenta odzieży.

Na podstawie wyłączenia, w myśl art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, nie ma możliwości zwrotu towaru wyprodukowanego według wskazań i specyfikacji Klienta. Sprzedający świadczy takie usługi, więc nie ma możliwości zwrotu towaru.

Reklamowany towar powinien być przekazany przez klienta na adres Sprzedającego. Jeżeli towar reklamowany został uprzednio rozdzielony na innych odbiorców, koszt zebrania reklamowanego towaru spoczywa na Kliencie.
Klient będący konsumentem posiada m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

V. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.
Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.
Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

VI. Postanowienia końcowe

1.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględnie podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.gajka.pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Shopping Cart (0)

Koszyk